بدون آفت کُش

این کشاورز اطمینان می‌دهد که از هیچ گونه سم و آفت کشی استفاده نمی‌کند. و برای کنترل آفت از روغن‌ها ، تله ها و سایر روش‌های طبیعی استفاده می‌کند. این کشاورز ترجیح می‌دهد محصولش از درون با کیفیت باشد تا اینکه از بیرون ظاهری زیبا داشته باشد.

پست‌های اخیر: