مشخصات مزرعه کُهنه‌دان آمل

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای کُهِنه‌دان آمل
  • اندازه زمین : حدود یک هکتار
  • تیم: خانوادگی( به کمک پدر و وفرزندانش)
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی( کشت اول و دوم)

پست‌های اخیر: