مشخصات مزرعه کُهنه‌دان آمل

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای کُهِنه‌دان آمل
  • اندازه زمین : حدود ۱/۵ هکتار
  • تیم: خانوادگی( به کمک برادر و و بردارزاده‌اش)
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی

پست‌های اخیر: