مشخصات مزرعه هَلومسَر آمل

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای هَلومسَر آمل
  • اندازه زمین : حدود ۲ هکتار
  • تیم: دو کشاورز مرد( به صورت شراکتی)
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی کشت اول و دوم، برنج فجر

پست‌های اخیر: