مشخصات مزرعه ساروکلا (سیاهرود کلا) قائمشهر

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای ساروکلا (سیاهرود کلا) قائمشهر
  • اندازه زمین : ۳ هکتار
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی، مرکبات
  • تیم: دو کشاورز مرد( به صورت مشارکتی)

پست‌های اخیر: