مشخصات مزرعه ساروکلا (سیاهرود کلا) قائمشهر

  • محل قرار گیری مزرعه: روستای ساروکلا (سیاهرود کلا) قائمشهر
  • اندازه زمین : ۳ هکتار
  • نام محصول: برنج طارم هاشمی، برنج شیرودی، مرکبات
  • تیم: دو کشاورز( به صورت مشارکتی به کمک زارع)

پست‌های اخیر: