حمایت از کشاورز

ایده‌ی اولیه گالش از راه‌اندازی راه حلی برای حمایت از کشاورزان هنگام فروش محصولاتشان شکل گرفته است. اما گالش به ایده‌های مختلف دیگری نیز همیشه فکر کرده است که چه طور می‌تواند از کشاورزان حمایت کند.

با این اقدامات کشاورز تنها به کار اصلی خود یعنی کشاورزی متمرکز خواهد شد و دغدغه‌ی دیگری نخواهد داشت.